บริษัท รับเขียนโปรแกรม WORKBYTHAI ได้รับทำและรับออกแบบเว็บไซต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เป็นเว็บที่แสดงถึง เป็นความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

 

 

โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี, ด้านศิลปกรรมและหัตถกรรม, 

ด้านเกษตรกรรม, ด้านการแพทย์แผนไทย, ด้านอาหารพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ :  http://www.nakhonnayokwisdom.com