ETDA เฝ้าติดตาม Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. ในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์ ประสานการรักษาความปลอดภั ยระบบคอมพิวเตอร์ (ไทยเซิร์ต) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของมัลแวร์รูปแบบแรนซั มแวร์แบบเรียกค่าไถ่ที่ชื่อว่า Petya ที่แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ ของระบบ SMBv1 แบบเดียวกับที่มัลแวร์ WannaCry ว่า จากที่ศูนย์ไทยเซิร์ตได้ ตรวจสอบสถานการณ์มัลแวร์ Petya

 

ล่าสุดยังไม่พบคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยที่โดนมัลแวร์ดังกล่าวเล่นงาน รวมถึงได้ทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ หากพบความผิดปกติของระบบให้รีบแจ้งมาที่ไทยเซิร์ตทันที โดยทางเอ็ตด้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้ออกวิธีป้องกั นและรับมือมัลแวร์ Petya แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ETDA.Thailand และหากมีสงสัยสามารถสอบถามข้อมู ลจากไทยเซิร์ต (ThaiCERT) หมายเลขโทรศัพท์ 1212


ขอบคุณที่มา :  https://tech.mthai.com/it-news/72554.html